എൽ പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ എ എൽ പി എസ് പാലൂർ 44 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും പി എച്ച് എസ് എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ 41 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ജി എം എൽ പി എസ് തൂത 39 പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി ......യു പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ എ യു പി എസ് ആനമങ്ങാട് ഒന്നാം സ്ഥാനവും എ എം യു പി എസ് ചേലക്കാട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും പി എച് എസ് എസ് പെരിന്തൽമണ്ണ, എ എം യു പി എസ് എരവിമംഗലം എന്നീ സ്കൂളുകൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി...... ഹൈസ്കൂൾ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് ആനമങ്ങാട് 134 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും പി ടി എം എച്ച് എസ് എസ് താഴേക്കോട് 127 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഡി യു എച്ച് എസ് എസ് തൂത 121 പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി
യു പി സംസ്ക്രതോൽസവത്തിൽ എ എം യു പി എസ് പൂവ്വത്താണി 86 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും എ എം യു പി എസ് എരവിമംഗലം 79 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും എ യു പി എസ് അനമാങ്ങാടും എ യു പി എസ് ചെറുകരയും 74 പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി .......ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം സംസ്ക്രതോൽസവത്തിൽ ജി എച്ച് എസ് എസ് ആനമങ്ങാട് 83 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ജി എച്ച് എസ്സ് എസ് കുന്നക്കാവ് 72 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ജി എച് എസ് എസ് ആലിപറമ്പ് 53 പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി
എൽ പി അറബിക് വിഭാഗത്തിൽ ജി എൽ പി എസ് കുന്നക്കാവ് 41 പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും എ എം എൽ പി എസ് ചെറുകര 36 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും എ എം യു പി എസ് ചേലക്കാട് 33 പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി .......യു പി അറബിക് വിഭാഗത്തിൽ എ എം യു പി എസ് ചേലക്കാട് 61പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും പി ടി എം എച് എസ് താഴേക്കോട് 56 പോയിന്റോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ജി എച് എസ് എസ് കുന്നക്കാവ് 54 പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി
Kerala School Kalolsavam
School Point
Sl.No.   School Point
1    18096   P T M H S S Thazhekode 522
2    18075   G H S S Kunnakkavu 498
3    18062   D U H S S Thootha 466
4    18057   G H S S Pulamanthole 453
5    18061   G H S S Anamangad 395
6    18097   G H S Aliparamba 393
7    18059   G G V H S S Perinthalmanna 365
8    18060   P H S S Perintalmanna 351
9    18058   G H S S Perintalmanna 293
10    18754   AMUPS Poovathani 243